اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

حجت الاسلام محمدنصیری

رئیس پژوهشکده انوارطاها، قم، ایران

nasirimoyahoo.com

سردبیر

حجت الاسلام دکتر علی نقی فقیهی

فلسفه تعلیم و تربیت دانشیار، گروه فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه قم

faghihi83yahoo.com

اعضای هیات تحریریه

حجت الاسلام دکتر محمد داوودی

دانشیار، گروه علوم تربیتی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران

mdavoudihawzeh.ac.ir

حجت الاسلام دکتر مهدی عباسی آغوی

استاد سطح عالی حوزه علمیه، قم، ایران

mahdi.abbasi202gmail.com

حجت الاسلام دکتر محمدرضا سالاری فر

استادیار،روانشناسی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران

m_salarifaryahoo.com

حجت الاسلام دکتر علیرضا دهقان پور

استادیار، مدرسی معارف اسلامی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

dehqanpourgmail.com

حجت الاسلام دکتر علی حسین‌زاده

استادیار، گروه، فقه و اصول، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

hoseinzadehkashanu.ac.ir

حجت الاسلام دکتر حمید محمودیان عطاآبادی

دانشیار، گروه ادیان و عرفان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، شیراز، ایران

hmahmoudian2gmail.com

حجت الاسلام دکتر علی نقی فقیهی

دانشیار، گروه فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه قم، قم، ایران

faghihi83yahoo.com

حجت الاسلام دکتر ابراهیم نیک‌صفت

استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران

eniksefatyahoo.com

حجة الاسلام دکتر عباس ابراهیمی

سیاست گذاری فرهنگی .

ebrahimi.abbaschmail.ir

حجت الاسلام دکتر عباس ِآینه چی

استادیار، گروه روانشناسی و تربیت، مرکز تحقیقات زن و خانواده، قم، ایران

ab.ayenehchiyahoo.com