پیش‌بینی نگرش به روابط قبل از ازدواج براساس ابعاد شخصیت و جهت‌گیری مذهبی در پسران دانشجو .

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

چکیده:پژوهش حاضر با هدف پیش‌‌بینی نگرش به روابط قبل از ازدواج براساس ابعاد شخصیت و جهت‌‌گیری مذهبی دانشجویان پسر مقطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه علامه طباطبایی انجام شد. این پژوهش از نوع همبستگی بوده و جامعه مورد مطالعه شامل کلیه دانشجویان پسر پردیس تحصیلات تکمیلی دانشگاه علامه طباطبایی تهران است. ۸۰ نفر نمونه مورد پژوهش با روش نمونه‌‌گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده، پرسشنامه نگرش به روابط قبل از ازدواج، مقیاس جهت‌‌گیری مذهبی آلپورت و پرسشنامه پنج عاملی شخصیتی نئو (فرم کوتاه) بودند. تحلیل داده‌ها با نرم‌افزار SPSS-22 انجام شد. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد ابعاد شخصیت و جهت‌‌گیری مذهبی سهم قابل توجهی در پیش‌‌بینی نگرش به روابط قبل از ازدواج (۷۱۴/0) داشتند. نتایج تحلیل همبستگی نیز حاکی از آن است که بین روان‌‌رنجوری و گشودگی به تجربه از ابعاد شخصیت با نگرش مثبت به روابط قبل از ازدواج همبستگی مثبت وجود دارد، در حالی که، بُعد باوجدان بودن با نگرش مثبت به روابط قبل از ازدواج همبستگی معکوس داشت. از مؤلفه‌‌های نگرش مذهبی، بُعد جهت‌‌گیری درونی پیش‌‌بینی‌کننده منفی نگرش به روابط قبل از ازدواج بود. بنابراین، ابعاد شخصیتی روان‌رنجوری، گشودگی به تجربه و با وجدان بودن و نگرش مذهبی درونی توانایی پیش‌‌بینی نگرش به روابط قبل از ازدواج را دارند.

کلیدواژه‌ها