فصل‌نامه دین و خانواده به موجب ماده 13 قانون مطبوعات مصوب 1364/12/28 مجلس شورای اسلامی، در تاریخ 1397/07/02 به شماره ثبت 82944 پروانه انتشار دریافت نمود و به استناد مصوبه 573 مورخه 1387/04/16 شورای عالی حوزه‌های علمیه، در جلسه مورخ 1401/12/02 شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی، به شماره 1531، حائز رتبه علمی- ترویجی گردید.

هزینه ارزیابی اثر مبلغ 1/500/000 ریال و در صورت پذیرش نهایی مقاله، هزینه چاپ، مبلغ 3/500/000 ریال می‏باشد.