هزینه انتشار مقالات

فصل‌نامه دین و خانواده به موجب ماده 13 قانون مطبوعات مصوب 28/12/1364 مجلس شورای اسلامی، در تاریخ 2/7/1397 به شماره ثبت 82944 پروانه انتشار دریافت نمود و به استناد مصوبه 573 مورخه 16/4/1387 شورای عالی حوزه‌های علمیه، در جلسه مورخ 2/12/1401 شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی، به شماره 1531، حائز رتبه علمی- ترویجی گردید.

هزینه ارزیابی اثر مبلغ 000/500/1 ریال و در صورت پذیرش نهایی مقاله، هزینه چاپ، مبلغ 000/500/3 ریال می‏باشد.