طراحی و آزمون مدل بومی کارکرد خانواده براساس فرزندپروری متناسب با آموزه‌های دینی، پایبندی مذهبی و بهزیستی معنوی با نقش میانجی سرمایه روانشناختی .

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

چکیده:پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی علّی رابطه فرزندپروری متناسب با آموزه‌‌های دینی، پایبندی مذهبی و بهزیستی معنوی با کارکرد خانواده و نقش میانجی سرمایه روانشناختی انجام شد. روش پژوهش توصیفی و الگویابی معادلات ساختاری است و جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی می‌‌باشد که در سال تحصیلی 1398-1399 مشغول به تحصیل بوده‌‌اند. تعداد 350 نفر از این افراد با روش نمونه‌‌گیری خوشه‌‌ای چند مرحله‌‌ای به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. نتایج پژوهش نشان داد که شاخص‌‌های برازندگی در مدل معادلات ساختاری در سطح خطای 5 درصد معنادار و نسبت خی دو به درجه آزادی در مدل معادلات ساختاری با توجه به ملاک مد نظر بیانگر برازش مناسب مدل است. بنابراین، فرزندپروری متناسب با آموزه‌‌های دینی، پایبندی مذهبی و بهزیستی معنوی با کارکرد خانواده به صورت مستقیم و به صورت غیرمستقیم از طریق سرمایه روانشناختی رابطه دارد. بنابراین، نقش مولفه‌‌های اسلامی از قبیل سبک فرزندپروری اسلامی، پایبندی مذهبی و بهزیستی معنوی در کارکرد خانواده انکارناپذیر بوده و از طریق سرمایه روانشناختی بر کارکرد مطلوب خانواده تاثیر دارد.

کلیدواژه‌ها