ارتباط انگیزه‌‌های دینی با بخشش در خانواده‌‌های روستایی 1

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

چکیده:هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان بخشش در خانواده‌‌های روستایی و وضعیت به کار بردن دستورات معصومین(ع) در بین خانواده‌های روستایی بود. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه‌‌ای و پرسشنامه بخشش در خانواده مارگی بود. نتایج نشان داد میانگین نمره بخشش در آقایان
16.4 ± 47/100 (160-40) و در خانم‌ها 9.25 ± 18/100 است و میانگین نمره انگیزه دینی بخشش
1/4 ± 63/21 (32-10) می‌باشد. بین جنسیت و تحصیلات مختلف تفاوتی در میانگین بخشش وجود ندارد. بین انگیزه‌‌های دینی و سایر انگیزه‌‌ها با نمره بخشش در خانواده همبستگی مثبت وجود دارد. لذا، بکارگیری اعتقادات و دستورات معصومین(ع) روشی مؤثر در افزایش بخشش در خانواده‌‌ها است و با آموزش و افزایش مهارت خانواده‌‌ها در بکارگیری آن، می‌‌توان بیش از گذشته بهره‌مند شد.

کلیدواژه‌ها