اثربخشی معنویت درمانی گروهی مبتنی بر خانواده بر کاهش علائم افسردگی و نشخوار فکری طلاب زن حوزه علمیه معصومیه خرم‌آباد (1398) 1

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار روانشناسی تربیتی، دانشگاه قم.

2 دانشیار، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

چکیده:هدف پژوهش حاضر بررسی کاهش علائم افسردگی و نشخوار فکری طلاب زن از طریق برنامه آموزش گروهی معنویت درمانی مبتنی بر خانواده بود. جامعه آماری این پژوهش شامل همه زنان مبتلا به افسردگی مشغول به تحصیل در حوزه علمیه معصومیه شهرستان خرم‌آباد در سال 1398 بودند. نمونه پژوهش شامل 38 طلبه بود که با روش نمونه‌‌گیری داوطلبانه به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل تعیین شدند. طرح این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون و پیگیری بود. هر دو گروه در مراحل پیش‌آزمون- پس‌آزمون و پیگیری یک ماهه پرسش‌‌نامه‌‌های افسردگی بک (1996) و نشخوار فکری نولن - هکسما و مورو (1991) را تکمیل کردند. یافته‌‌ها نشان داد که برنامه آموزشی معنویت درمانی مبتنی بر خانواده تفاوت معناداری در مراحل پس آزمون و پیگیری ایجاد کرده است. با توجه به یافته‌‌های این پژوهش، توجه به بعد معنوی در خانواده، به عنوان یکی از ابعاد سلامت روان، می‌‌تواند در بالا بردن شاخص‌‌های سلامت روان زنان طلبه به صورت خاص و کل زنان مفید باشد. از این رو، استفاده از برنامه‌های درمانی معنویت محور مبتنی بر خانواده در پروتکل‌‌های سلامت عمومی مراکز آموزشی و علمی می‌‌تواند کارآمد و کاربردی باشد.

کلیدواژه‌ها