بررسی راهکارهای ایجاد شادی در خانواده براساس سبک زندگی اسلامی .

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

چکیده:هدف پژوهش حاضر بررسی راهکارهای ایجاد شادی در خانواده براساس سبک زندگی اسلامی است. روش پژوهش توصیفی - تحلیلی بوده و بر این فرض استوار است که پیروی از سبک زندگی اسلامی در خانواده سبب شادی و نشاط در افراد خانواده می‌شود. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که شادی و سرور در مکتب اسلام و اهل بیت(ع) جایگاه ویژه‌ای دارد و از کسانی‌ که موجبات شادکامی بندگان را فراهم می‌کنند، ستایش شده است. نیاز به شادی از نظر اسلام نیازی غریزی و فطری می‌باشد. بدون نشاط نه امور دنیوی انسان به انجام می‌رسند و نه امور اخروی انسان خوب انجام می‌گیرند. در نتیجه اسلام پیروان خود را به شادی‌های مثبت، سازنده و امور مفرح دعوت نموده و برای ایجاد نشاط در میان خانواده‌ها، سبک زندگی و روش‌هایی را سفارش کرده که تحت عنوان «سبک زندگی اسلامی» از آن یاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها