بررسی عوامل مؤثر در روی آوردن یکی از زوجین به روابط فرازناشویی (خیانت): مرور سیتماتیک .

چکیده

چکیده:هدف این پژوهش تبیین عوامل بروز خیانت و روابط فرازناشویی بود. نوع مطالعه مرور سیستماتیک بوده و جامعه‌‌ی آماری، همه مقالات منتشر شده مرتبط با موضوع روابط فرازناشویی یا خیانت، در بین سال‌های 1388- 1398 بود. برای جستجوی مقالات فارسی کلیدواژه خیانت و روابط فرازناشویی و برای جستجوی مقالات انگلیسی از کلیدواژه Extramarital, Disloyalty استفاده شد. در مجموع، 28 عنوان مقاله که به طور کامل مرتبط با موضوع روابط فرازناشویی یا خیانت بدست آمد. یافته‌ها نشان داد، عوامل زمینه‌‌ساز خیانت زناشویی مشتمل بر عوامل فردی (عوامل جمعیت‌‌شناختی، روان‌‌شناختی و زیستی)، عوامل بین‌فردی یا درون‌فردی (عوامل زیستی، روان‌‌شناختی و انتخاب)، عوامل بیرون رابطه (اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) است. در عوامل فردی، تنوع‌طلبی؛ در عوامل بین فردی، عدم رضایت در رابطه عاطفی و جنسی؛ در عوامل برون فردی، آزادی در محیط‌های فیزیکی و مجازی؛ و در نهایت عدم کنترل بیرونی در جامعه، مهمترین عوامل زمینه‌‌ساز گرایش به روابط فرازناشویی است و عامل بازدارنده، باورهای مذهبی می‌باشد. سبک‌‌های تربیتی از کودکی می‌‌تواند زمینه‌ساز بروز خیانت در بزرگسالی باشد. توجه به تربیت و آموزش در تمامی سنین کودکی و نوجوانی در کاهش بروز خیانت موثر است.

کلیدواژه‌ها