نقش هوش معنوی و تنظیم شناختی هیجانات در نگرش منفی زوجین به خیانت .

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

چکیده:هدف پژوهش حاضر بررسی نقش هوش معنوی و تنظیم شناختی هیجانات در نگرش نسبت به خیانت زوجین است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری پژوهش را کلیه زوجین متقاضی طلاق مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره شهر زابل تشکیل می‌دادند. نمونه مورد مطالعه 100 نفر بود که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. جهت گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های نگرش به خیانت مارک واتلی (2006)، پرسشنامه هوش معنوی کینگ (2003) و پرسشنامه تنظیم هیجان گارنفسکی و همکاران (2001) استفاده گردید. تحلیل داده‌ها با آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام انجام شد. یافته‌ها نشان داد بین هوش معنوی و نگرش به خیانت، و بین تنظیم هیجانات و نگرش به خیانت زوجین همبستگی منفی وجود دارد. همچنین نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد 7 درصد از تغییرات نگرش به خیانت توسط بُعد تولید معنی شخصی و 3 درصد از تغییرات نگرش به خیانت توسط بُعد سلامت دیگران قابل پیش‌بینی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها